بررسی تطبیقی دیدگاههای اخلاقی از منظر کانت و اسلام
52 بازدید
محل نشر: فصلنامه ادبیات و علوم انسانی شماره 4و5 دانشگاه شهر کرد
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اندیشمندان از زمان یونان باستان تاکنون به مساله اخلاق پرداخته اند ‘ایمانوئل کانت فیلسوفی است که در کنار دیگر مباحث فلسفی به فلسفه اخلاق پرداخته است . دیدگاه کانت به مقوله اخلاق با دیگر دیدگاه های پیشینیان و نیز دیدگاه ادیان ‘کاملا متفاوت است. کانت حاکمیت اراده را اصل اعلای اخلاق و کلیه قوانین و تکالیف متقابل می داند ‘کانت در نهایت کار خود بدنبال اعتلاء بخشی به فلسفه و به یک معنا نجات فلسفه از بحران زمانه و کمک به پذیرش مفاهیمی چون خدا‘ خلود نفس و اخلاق از منظری جدید است. مقایسه نظریات کانت در موضوع تکالیف با آموزه های دینی و روشن نمودن میزان همپوشانی آن با تعالیم اخلاقی اسلامی‘ رویکرد اصلی این مقاله است